Småland Event

 

 

Regler och säkerhet.

Hyresavtal

Vid hyra tecknas alltid ett hyresavtal mellan dig som kund och respektive uthyrare.

Hyresavtalet tecknas för alla former av uthyrning oavsett om det gäller femkamp eller annan av våran utrustning.

 Regler och Kundansvar

I avtalsavin beskrivs hur uppkomst av skada pga, ovarsamt hanterande regleras.

Hyrestagaren ansvarar för att dessa regler och föreskrifter efterföljs av alla som vistas i och kring anläggningen/utrustningen.

Om skada uppkommer på grund av ovarsamt hanterande är hyrestagaren ersättningsskyldig till 100% av det totala skadebeloppet. 

Föreskrifterna skall alltid iakttagas till 100%.

Efter användandet skall allt rengöras och återställas i det skick som hyrestagaren fick hyra produkterna i.

Hygien, Detta gäller Badtunna och Bastu.

Innan man inträder anläggningen skall man tvätta sig. Smutsiga kläder och persedlar skall ej införas i anläggningen.

 Uppställlningsföreskrifte Detta gäller Badtunna och Bastu.

Tex Fäll alltid ner stödbenen på badtunnan innan du fyller vatten. Att stödbenen står på ett fast underlag är viktigt då det föreligger en säkerhetsrisk.

Om stödbenen inte fällts ner på nkorrekt sätt kan badtunnan tippa.

Avstånd till byggnader
Placera badtunnan, bastu på säkert avstånd från annan byggnad. 

 Säkerhetsföreskrifter.

Skorstenen blir mycket hett, runt sitter ett skyddande plåthölje men även detta blir hett om än inte lika hett. Undvik därmed att gå om varandra framför aggregatet. Aggregatet samt skyddsplåtar blir mycket varma.

Glöd och brinnande kolbitar.
Vid eldning av barrträd kan veden tendera att sprätta. Det är därför viktigt att hålla luckan stängd. Om glödande bitar sprätter ur kaminen häll omedelbart vatten över dem och tillse att inget längre glöder.

Följa säkerhetsföreskrifterna.
För att man skall kunna bada i badtunnan/bastun på ett säkert sätt krävs att man följer uppställnings och säkerhetsföreskrifter.

 • Allt nyttjande sker på egen risk. Smålandsevent tar inget ansvar för eventuella personskador eller skador på egendom.

 • Skor, smycken, klockor eller andra vassa föremål får inte användas vid nyttjande av

 • sumodräkterna, jätte-boxandskarna, bumperball, badtunnor och bastun.

 • Eventuell skada eller förlust av material som orsakats av felaktigt brukande ersätts av hyrestagaren till produkternas nyanskaffningspris.

 • Produkterna får bara användas utomhus om platsen för nyttjandet är lämplig. Onormalt leriga och sandiga platser är därför inte tillåtet. Fråga oss innan om ni är osäkra. Vid regn får produkterna inte användas utomhus (Gäller Bumperball och sumodräkterna)

 • Eventuella avbokningar ska ske 7 dagar innan uthyrningstillfället. Om ni ställer in ett arrangemang pga risken för regn får ni avboka dagen före.

 • Körkort eller ID-handling ska kunna uppvisas vid hyr-tillfället.

 • Företag faktureras med 20 dagar. Vi påför inte någon faktureringsavgift.

 • Tid för avhämtning och återlämning ska bestämmas innan hyran påbörjas.

 • Återlämnas produkterna senare än överenskommelse debiteras en ny dags-hyra.

 • Smålandsevent lämnar inte ut några personuppgifter.

 

Hyresvillkor Militärtält

HYRESVILLKOR, Smålands Event.

När hyresobjektet lämnar SmålandsEvent ansvarar hyrestagaren för varorna tills de återlämnas till
samma uthyrningsställe. Kunden ansvarar för hyresgodset under hela hyrestiden, även om han ej
monterat detsamma. Kunden är ersättningsskyldig för eventuella skador på hyresgodset, även
sådana orsakade av tredje man.
Vid hyra av tält är det absolut förbjudet att klistra dekaler, använda tape, dubbel häftande tape,
fästkuddar o dyl. för att fästa reklam, banderoller eller liknande på dukarna. Detsamma gäller
takdukar. Vid uppsättning av tält är det förbjudet att bruka våld på beslag eller stänger.
Det är absolut förbjudet att grilla i tältet. Endast medföljande tältkamin får eldas i. Om det vid
återlämning konstateras att grillning förekommit i tältet kan hyrestagaren bli ersättningsskyldig för
tältet.
Tältet skall återlämnas i samma skick hyrestagaren erhöll det. Vid eventuell rengöring tillkommer
en minsta avgift om 1000 kronor, exklusive moms per tält. Återlämnas inte hyresobjektet inom
avtalad tid debiteras hyra löpande enligt prislistan, tills hyresobjektet är returnerat.
Vid hantering och användande av hyresobjekt ansvarar ej SmålandsEvent för eventuella skador
som kan uppstå, ej heller för skada vid händelse av Force Majeure. Vårt ansvar vid utebliven eller
felaktig leverans begränsas till hyresavgiften för berörda hyresobjekt. Om något av hyrda objekt
eller transportemballage, ex tältlåda osv, skadats eller förkommit, skall detta självmant påpekas
direkt vid återlämnandet till ansvarig personal.
Det är för hyrestagaren förbjudet att överlåta, uthyra, pantsätta eller sälja hyresobjektet.
Förlust av tält debiteras med 12000 SEK inkl moms
Förlust av tältpinne debiteras med 125 SEK inkl moms
Förlust av tältkamin debiteras med 2500 SEK inkl moms
Förlust av delar till tältkamin debiteras med 250 SEK inkl moms.
Stora skador som ej går att reparera debiteras med 12000 SEK inkl moms
Reparations bara skador debiteras till självkostnadspris och hål i tältduk större än 1
kvadratcentimeter debiteras med 10 sek inkl moms per kvadratcentimeter.
Jag hyrestagaren har läst och förstått ovan villkor som jag med min underskrift bekräftar nedan ………………………………………………………………………….
Hyrestagarens personnummer eller pass nummer:

Namn:

Adress Postadress:

Telefonnummer